Society

Bruce Davidson’s East 100th Street: Harlem, 50 Years On

5/33
dots
gallery
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1968. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson Family in front of wedding photo. East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson East 100th Street. New York City. USA. 1966. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos
Bruce Davidson USA. New York City. 1966. East 100th Street. © Bruce Davidson | Magnum Photos